Ny forskning om chefer i offentlig sektor

Det övergripande syftet med projektet var att utveckla kunskap om sambanden mellan organisatoriska förutsättningar för chefskap, arbetsmiljö, hälsa och prestationer i kommunala förvaltningar. Resultaten av projektet ska omsättas i verksamhetsutveckling och utbildningar för chefer i offentlig förvaltning. 

http://www.mgruppen.se/utbildningar/executive-mba/master-of-public-management/

Bland annat har projektet betonat vikten av god kommunikation. I en jämförande analys har tre typer av kommunikationsmönster utvecklats: den avskurna organisationen, den separerade organisationen och den nätverkande organisationen. I både den avskurna och den separerade organisationen åtskiljs operativa verksamheten från strategiska frågor. Detta innebär att det är det svårt för enhetschefer att samordna strategiska frågor med de aktiviteter som sker i den dagliga verksamheten. Inom de nätverkande organisationerna finns inte en lika tydlig separering mellan perspektiven. Istället kommuniceras olika frågor frekvent mellan aktörer på olika organisatoriska nivåer. I denna typ samordnas därför i större utsträckning operativa och strategiska beslut. De nätverkande organisationerna visade sig dessutom nå sina mål i större utsträckning än de avskurna och separerade. http://www.mgruppen.se/om-oss/var-syn-pa-ledarskap/

”Det intressanta med CHEFiOS-projektet är att det är så brett och med sin tvärvetenskapliga sammansättning visar resultaten på många olika sätt hur centralt det är med väl utvecklad kommunikation idag. Organisationer som aktivt arbetar med detta ger sina chefer det bästa stöd de kan få.”   

-John Ylander, Programansvarig Företagsanpassade program, Mgruppen http://www.mgruppen.se/foretagsanpasssat/

Du hittar mer info om projektet och slutrapporten här: http://www.socav.gu.se/digitalAssets/1484/1484814_ism-rapport-14_1-webb-ver-140613-inkl-appendix.pdf