Sapa Profiler: Chef och ledarutbildningen gav nöjdare medarbetare och bättre ledare

- Mgruppen har varit med sedan starten och att vi hela tiden har haft samma utbildningspartner är en stor styrka, berättar Veronica Löfgren, Utbildningsansvarig, Sapa Profiler. Vi är jättenöjda med samarbetet med Mgruppen och det positiva resultatet. Tack vare en effektiv chef och ledarskapsutbildning har vi lyckats skapa förutsättningar för alla chefer att bli goda ledare, vilket också gett mer nöjda medarbetare.

Den skräddarsydda ledarträningen inleddes år 2000 och hittills har runt 130 chefer deltagit i ledarprogrammet. Med utbildningen vill Sapa stärka deltagarna både som individer och i rollen som chef/ledare och representant för företaget. Alla mellanchefer och högre chefer som redan har erfarenhet av att vara ledare kallas till utbildningen, som Mgruppen genomför, med uppföljning i situationsanpassat ledarskap.

- Våra chefer och ledare är viktiga förebilder och vi vill att ledarskapsträningen, som i dag är en självklar del av vår konkurrensstrategi, ska leda till att alla växer. Oavsett om man är chef eller medarbetare.

Ledarskapsteorier varvas med många övningar i grupp. Utbildningen handlar bland annat om samspelet i gruppen, vikten av att arbeta mot samma målbild, att våga testa nya saker och utmana sig själv, feedbacksamtal, det svåra samtalet och att bli medveten om sina egna styrkor och svagheter. För att träna det svåra samtalet får deltagarna delta i realistiska möten med stöd av skådespelare.

- Nätverksbyggandet är också en viktig del av utbildningen, säger Veronica Löfgren. Deltagarna kommer från olika dotterbolag inom Sapa Profiler och olika delar inom respektive bolag och att få ett stort gränsöverskridande nätverk betyder mycket. En stor del av lärandet sker genom utbyte av erfarenheter och idéer med andra kursdeltagare.

All ledarskapsutbildning inom Sapa Profiler utgår från en utbildningstrappa. Den innefattar ledarutbildning från tre dagar till en elva dagars utbildning, som sträcker sig över 1,5 år och som Mgruppen ansvarar för. Kontinuerlig uppföljning av ledarskapsutbildningen och resultatet är viktigt för Sapa. Varje program avslutas därför med mätning av effekten av ledarträningen och efter ett par år kallas deltagarna till uppföljning och fördjupning i situationsanpassat ledarskap.

Utbildningen riktar sig till chefer och ledare inom Sapa Profilers alla Sverigebolag och den äger alltid rum i Slottsvillan i Husqvarna, där alla deltagare både kan samlas samtidigt och arbeta i mindre grupper.

Vilken är främsta nyttan med ledarträningen och vilka är de viktigaste lärdomarna?

  • Största nyttan är att vi får en gemensam syn på ledarskap och hur vi jobbar med ledarskapet, nya verktyg och kontakter. Det gör våra chefer tryggare i sin ledarroll och kan göra ett ännu bättre jobb. På så sätt får vi också nöjdare medarbetare, vilket i sin tur leder till bättre resultat.

  • En annan viktig lärdom är att mer tid för reflektion i vardagen är av stor vikt för lärande och utveckling. Varje kursdag med Mgruppen har inletts med reflektion på gårdagen. 

  • Bättre ledarskap handlar oftast inte om drastiska förändringar utan om en gradvis utveckling och små successiva förbättringar. Som att olikheter inom en grupp kan vara en stor fördel och leda till en högre kvalitet i arbetet.

Vad ser du som största fördelen med Mgruppen som långsiktig samarbetspartner?

- Vi vet att vi får kvalite. Mgruppen har ett gott rykte, är väletablerade och professionella och har med åren fått fördjupade kunskaper om vår kultur och organisation. Genom ett långsiktigt och bra samarbete kan vi säkra en hög kvalitet och kontinuitet i utbildningen. Sen har vi hela tiden en öppen dialog och det är en styrka att de kan vara så flexibla. Det är till exempel aldrig några problem att göra förändringar i programmet eller inför en kursstart., berättar Veronica.