Volvokoncernen skräddarsydde ledarskapsutbildningen för alla nya chefer

- Mgruppen har engagerade och kunniga konsulter och har från första kontakten varit en mycket lyhörd och professionell partner. Vi valde att samarbeta med Mgruppen då alla våra krav har mötts vad gäller att både genomföra många program och tydliggöra chefens och ledarens skiftande roller och ansvar, säger Birgitta Tholden, Utbildningsansvarig för Volvokoncernens ledarutvecklingsprogram för nya chefer. Att Mgruppen har erfarna konsulter med bakgrund som ledare/chefer, ett praktiskt verklighetsförankrat lärande och affärsfokus har haft stor betydelse för vårt val av utbildningspartner.

Alla nya chefer inom Volvokoncernen i Sverige genomgår det interna utvecklingsprogrammet The Take Off. Ledarutbildningen handlar till stor del om ledarens roll som arbetsgivarrepresentant kopplat till arbetsrätt, arbetsmiljö och hälsa. Den avslutande delen Att Leda genomförs i samarbete med Mgruppen. Hittills har 600 chefer genomgått programmet. Ledarutbildningens sikte är på det dubbla representantskapet och att lära cheferna att hantera rollen som både arbetsgivarrepresentant och ledare med olika ansvars- och kompetensområden.

- Vi vill ha trygga och modiga chefer, som är bra på att ge och ta emot feedback och kan driva utvecklingen av både medarbetare och organisation i syfte att uppnå uppställda mål och ett bra resultat, fastslår Birgitta Tholden.

Programmet är förankrat i hur Volvokoncernens chefer och medarbetare bör uppträda internt och i kontakten med omvärlden - något som manifesteras i The Volvo Way. Nyckelorden är energi, passion, respekt – för individen, öppenhet, dialog och engagemang. Ledarskapsutbildningen utmärks av helhetssynen på ledarrollen. Teman och innehåll som löper genom den skräddarsydda ledarskapsutbildning är:

 • situationsanpassat ledarskap
 • företagskultur
 • ledarkompetenser
 • kommunikation
 • mångfald
 • målstyrning
 • återkoppling
 • förändringsledning
 • konflikthantering
 • reflektion och ledarfilosofiProgrammet bygger på en upplevelse- och erfarenhetsbaserad inlärningsmetod enligt konceptet Action, reflection, learning. Mgruppens konsulter ger verktyg och teorier, som omsätts omväxlande under utbildningstillfällena och genom hemuppgifter mellan modulerna.

- Upplägget ger en varaktig inlärning och bidrar till ett tydligt och långsiktigt resultat, konstaterar Birgitta Tholden. För att chefens chef ska vara delaktig och kunna ge ett aktivt stöd har chefen och chefens chef ett målsamtal inför programstarten och uppföljande samtal både under och efter programmet. Varje år genomförs åtta till tio program och en uppföljningsdag på vår och höst då närmare 100 chefer som har genomgått programmet samlas kring ett aktuellt tema och uppmuntras till fortsatt nätverksbyggande.

Största fördelarna med skräddarsydd ledarutbildning

 • Att vi bygger en gemensam plattform, som får alla att dra åt samma håll. En öppen dialog om vad vår kultur och våra värderingar står för och kontinuerlig reflektion blir både ett redskap för att hantera vardagen och ett lärande för fortsatt utveckling.

 • Vi får chefer som är trygga i sin ledarroll. Deltagarna får verktyg, insikter och kunskaper att ta med sig hem och nya värdefulla kontakter internt.

 • Ledarprogrammet signalerar också tydligt att chefs/ledarrollen är viktig och att Volvokoncernen har förväntningar på ”dig som chef/ledare” och att vi vill ha motiverade chefer med mod att möta medarbetare med olika bakgrund, drivkraft och engagemang.

Viktigaste lärdomarna

- För många blir det en aha-upplevelse att ett tydligt ledarskap till stor del handlar om att situationsanpassa sitt ledarskap utifrån medarbetarnas skiftande uppdrag, kompetens och erfarenhet samtidigt som man ska företräda företaget och ledningen, berättar Birgitta Tholden.